Wyścigi psich zaprzęgów

Wyścigi psich zaprzęgów to najpopularniejszy rodzaj zawodów psich zaprzęgów. Mogą one odbywać się na saniach lub wózkach.

Wyścigi się według długości na:

krótkodystansowe,

średniodystansowe,

długodystansowe.

Startujące zaprzęgi podzielone są na klasy:

A – nielimitowana, w której wystartować musi nie mniej niż 8 psów,

B – klasa 8 psów, wystartować musi od 6-8 psów,

C – klasa 6 psów, wystartować musi 4-6 psów.

Występuję też na wyścigach podział na rasy gdzie:

1 – zaprzęg, w którym jest minimum jeden husky syberyjski,

2 – zaprzęg, w którym biegają alaskan malamute, groenland-shundy lub samojedy,

3 – wszystkie pozostałe zaprzęgi.

Regulamin odnośnie startu i mety oraz trasy:

C. START I META

Odstępy czasowe pomiędzy zawodnikami podczas startu

1. Odstępy czasowe pomiędzy zawodnikami podczas startu powinny wynosić:
a) pół (.) lub jedną (1) minutę w klasach Psów Zaprzęgowych, canicrossie, bikejoringu.
b) jedną (1) lub dwie (2) minuty w klasach, w których udział bierze osiem lub mniej psów.
c) dwie (2) lub trzy (3) minuty w klasach, w których udział bierze dziesięć lub więcej psów.

Rodzaje odstępów czasowych
1. Organizator może zdecydować o zastosowaniu dłuższych odstępów czasowych podczas pierwszego etapu wyścigu i o zastosowaniu krótszych odstępów czasowych w kolejnym lub kolejnych etapach wyścigu.
2. Gdy organizator wyrazi zgodę, zawodnicy mogą startować w tym samym czasie (start wspólny).
3. Gdy organizator wyrazi zgodę, zawodnicy mogą rozpocząć ostatni etap wyścigu z odstępem czasowym równym rzeczywistej różnicy czasowej pomiędzy zawodnikami zaokrąglonej w górę do pełnych sekund (Starty w sportach pościgowych).

IFSS Race Rules 2014/15 December 31st,2 015

TRASA
Wymogi dotyczące trasy

1. Trasa powinna być zabezpieczona w taki sposób, aby nie stanowiła jakiegokolwiek zagrożenia dla psów oraz zawodników. Wyznaczając trasę, organizatorzy powinni wyraźnie oznaczyć zakręty oraz pochylenia terenu. Należy dostosować całość trasy tak, aby najszybsze oraz największe drużyny mogły bezpiecznie poruszać się po niej.

2. Trasa nie może mieć punktów przecinających się ze sobą. Zawodnicy mogą poruszać się po tym samym odcinku trasy dwukrotnie. W takim przypadku, trasa nie może przebiegać przez odcinek trasy, w którym znajduje się linia startowa lub meta. Jeśli część trasy jest wyznaczona w taki sposób, aby zawodnicy poruszali się po niej dwukrotnie, organizator ma obowiązek poinformować o tym zawodników podczas ogłaszania wyścigu. Dopuszcza się odstąpienie od tej reguły tylko w wypadku okoliczności będących wynikiem siły wyższej.

3. Trasy powinny być tak szerokie, aby umożliwić zawodnikom swobodne poruszanie się.

4. Tory, po których poruszają się zawodnicy, powinny być położone w odpowiedniej odległości, tak aby drużyny nie miały możliwości przeszkadzania sobie nawzajem.

5. Trasy powinny być oddzielone od parkingów samochodowych.

6. Trasy nie powinny przebiegać przez obszary ruchu drogowego. Jeśli jednak, część trasy musi przebiegać przez takie obszary, organizatorzy muszą uzyskać uprzednią zgodę do zablokowania takiego obszaru na czas zawodów. Służby ruchu drogowego powinny być na miejscu oraz trasa powinna przebiegać przez obszar ruchu drogowego pod kątem 90 stopni.

7. Podczas Wyścigów Psich Zaprzęgów, trasa powinna być przygotowana z uwzględnieniem prędkości drużyn poruszających się po niej, jak również powinna być tak szeroka, aby umożliwić wyprzedzanie się konkurencyjnych drużyn.

8. Linia startowa musi mieć przynajmniej 30 metrów długości i być zorganizowana w taki sposób, aby drużyna mogła zostać usunięta z trasy bez przeszkód.

9. Meta musi mieć przynajmniej 800 metrów długości (150 metrów dla Klas, w których wykorzystywane są narty i canicrossingu) oraz być dostatecznie szeroka, aby umożliwić poruszanie się po niej, jak również nie może posiadać ostrych zakrętów.

10. Linia startowa i meta muszą być wyraźnie oznaczone.

11. Trasy wyznaczone dla zawodów, w których zawodnicy poruszają się na nartach powinny, jeśli jest to możliwe, różnić się od tras, po których poruszają się psie zaprzęgi.

12. Trasy wyznaczone dla zawodów, w których zawodnicy poruszają się na nartach powinny przebiegać przez teren pagórkowaty tak, aby umiejętności narciarskie zawodników mogły być sprawdzone. Trasa powinna być tak szeroka, aby umożliwić dwóm narciarzom poruszanie się obok się na Odcinku Prowadzącym do Mety oraz, aby umożliwić wyprzedzanie się konkurujących ze sobą zawodników na pozostałej części trasy.

13. Na trasach powinny znajdować się punkty z wodą pitną w odległości nie większej niż co każde 3 km wzdłuż wyznaczonej trasy tak, aby psy mogły się napić i schłodzić.

Wyścigi długodystansowe

1. Jeśli warunki pogodowe, w opinii organizatora, nie pozwalają przeprowadzić zawodów zgodnie z podstawowymi wymogami dla danego sportu, wyścig może być przełożony na inny termin. Jeśli niesprzyjające warunki pogodowe pojawią się już po starcie zawodów, wyścig może być tymczasowo zawieszony. Niniejsze wstrzymanie wyścigu powinno się odbyć w punktach kontrolnych lub w miejscu, do którego dotrze pierwszy zawodnik. Wszyscy zawodnicy powinni być wstrzymani na jednakowy okres czasu.

2. Organizator musi, bez zbędnej zwłoki, poinformować wszystkich zawodników o podjętej decyzji oraz jej powodach, zgodnie z punktem § 46.1.

Obowiązkowe postoje

1. Wyścig na dystansie od 300 do 600 km musi posiadać przynajmniej 8 godzinnych obowiązkowych postojów, których wyznaczenie leży w gestii organizatorów.

2. Wyścigi na dystansach dłuższych niż 600 km muszą posiadać przynajmniej 12 godzinnych obowiązkowych postojów, których wyznaczenie leży w gestii organizatorów.

źródła:

Husky i inne – sport psich zaprzęgów, Małgorzata Szmurło i Izabella Szmurło.